Obchodné podmienky

Dodávateľ:

DELTA SOUND s.r.o.
Nemocničná 14
990 01 Veľký Krtíš
Slovenská republika
Zapísaný v OR Okr. súdu Banská Bystrica
Oddiel Sro, vložka č. 14615/S 
IČO: 44095121
DIČ: 2022588502
IČ DPH: SK2022588502

Na všetky objednávky realizované prostredníctvom nášho e-shopu a dodávky od DELTA SOUND s.r.o. (ďalej len: RME SHOP SK) spotrebiteľom sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky (VOP). Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, vykonávajúca právny úkon za účelom, ktorý nie je možné z jeho povahy započítať ani do podnikateľskej činnosti, ani do činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou DELTA SOUND s.r.o. V prípade Vašich otázok, reklamácií a sťažností sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis. Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov. Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zákazník zadáva záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky. K akceptovaniu objednávky zo strany predávajúceho dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní odo dňa, kedy zákazník tovar prevzal do svojho vlastníctva alebo ho prevzala zákazníkom určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa. Možnosť vrátiť tovar formou odstúpenia od zmluvy zákazníkovi je garantované až 30 dní odo dňa, kedy prevzal tovar do svojho vlastníctva alebo zákazníkom určená tretia osoba (pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa), avšak po zákonom stanovenej 14-dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy je akceptovanie zo strany predávajúceho už len nepoškodený tovar bez známok používania a v originálnom balení. Pokiaľ bude po uplynutí 14-dňovej zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy odoslaný tovar späť v poškodenom stave a bez originálneho a nepoškodeného obalu, zodpovedá za zhoršenie stavu a zníženie hodnoty výrobku zákazník. V takomto prípade si môže predávajúci voči zákazníkovi uplatňovať náhradu škody. Neplatí to, ak je zhoršenie stavu výrobku spôsobené výhradne takým skúmaním veci, ktoré by bolo zákazníkovi bežne umožnené napríklad v kamennom obchode.


Odstúpenie od zmluvy – Spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.

Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.


Odstúpenie od zmluvy – Firma

V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne.


Opotrebený, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti, avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré bude mať predávajúci s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov môže kupujúci predísť, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sám (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).

V prípade spotrebného tovaru (napr. tesnenia a pod.) je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý.

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci musí postupovať tak, že informuje predávajúceho zaslaním jednoznačného vyjadrenia o zámere odstúpiť od zmluvy emailom na adresu info@rme-audio.sk, alebo písomne na korešpodenčnej adrese:

DELTA SOUND - RME SHOP SK
Nemocničná 14
990 01 Veľký Krtíš
Slovenska republika

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Zákazník, kupujúci je povinný tovar zaslať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúceho o svojom odstúpení od tejto zmluvy informoval.


Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinní vrátiť zákazníkovi všetky platby*, ktoré od zákazníka pri nákupe obdržal, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú napr. tým, že si zákazník zvolí spôsob prepravy odlišný od ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).

*nevzťahuje sa na tovar poškodený zákazníkom


Vrátenie platby

Finančné prostriedky za tovar predávajúci odošle zákazníkovi, kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane žiadosti o vrátenie tovaru späť na adresu pre vrátenie tovaru (prípadne než zákazník, kupujúci preukáže, že vrátený tovar už bol odoslaný).

Na vrátenie finančných prostriedkov sa použije rovnaký spôsob, akým boli finančné prostriedky od zákazníka, kupujúceho prijaté. V prípade refundácie platby za dobierku a platbu bankovým prevodom bude použitý výhradne bezhotovostný prevod na bankový účet.

Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti.

Za účelom vrátenia platby zákazníkovi, kupujúcemu sa v žiadnom prípade nebudú účtovať poplatky.


Darčeky a bonusy

Ak bol zákazníkovi, kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a povinnosťou zákazníka, kupujúceho je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.


Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesie zákazník, kupujúci v plnej výške, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom.

Spätná zásielka tovaru je individuálna.


Odstúpenie od zmluvy predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi, kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.


Odstúpenie od zmluvy a darčeková poukážka

Tovar kúpený uplatnením darčekovej poukážky RME SHOP SK je možné vrátiť (odstúpiť od zmluvy). Zákazníkovi, kupujúcemu nebude vrátená plná finančná hotovosť, ale odstúpením od kúpy v stanovenej lehote mu vznikne nárok na finančný kredit vo výške hodnoty kupónu, ktorý bude môcť použiť pri svojom ďalšom nákupe na eshope RME SHOP SK. V prípade, ak zákazník, kupujúci za tovar doplácal, cenový rozdiel mu bude vrátený vo forme peňazí.


Ceny a dodacie podmienky

Ceny a prepravné podmienky sú uvedené v sekcii Informácie o nákupe.


Dodacie podmienky

Pokiaľ nie je pri opise daného produktu uvedené inak, je každý ponúkaný tovar pripravený na okamžité odoslanie. Odhadovaný počet pracovných dní pre doručenie: 1 .

Pokiaľ je doba dodania odlišná, je o tom uvedená informácia na príslušnej stránke k danému produktu.

V prípade dodania tovaru na adresu zákazníka sa doručuje pred prvé uzamykateľné dvere a nie je garantovaný transport do bytu zákazníka.